formålsparagraf for DISK Mentorordning

 

1. Formål

Formålet med Mentorordningen (MO) er et udvalg, der kan rådgive Dansk Irsk Setter Klub’s (DISK’s) medlemmer (Mentee’s) om alle aspekter ved at eje en hund, med fokus på rådgivning for at fremme de jagtlige og prøve relaterede aspekter.

 

2. Organisation

2.1. MO’s medlemmer vælges af DISK bestyrelse. Hvert år efter generalforsamlingen ved bestyrelsens konstituering vælger/genvælger bestyrelsen MO’s medlemmer. Fra d. 5 november 2017 er den ansvarlige Brian Krogh

2.2. Beslutninger inden for MO afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt MO’s medlemmer.

2.3. MO’s medlemmer består af 4 medlemmer som så vidt muligt udpeges således, at de er repræsenteret med 2 i Jylland, 1 på Fyn og 1 øst for Storebælt.

2.4. MO’s medlemmerne refererer til et af bestyrelsen udpeget bestyrelsesmedlem.

2.5. MO’s medlemmer er pligtige til at overholde de fastsatte retningslinjer, regler og love fra alle organisationer der måtte være involveret. (Eks. Kunne være DKK, FJD, MU, DJU, Dyre beskyttelsesloven, naturfredningsloven osv.). MO’s Medlemmer forpligter sig ligeledes til at rådgive ud fra en idealistisk og objektiv indstilling med racens forbedring og udbredelse for øje.

2.6. Et MO medlem skal være loyal over for de love og retningslinjer, der er vedtaget i DISK’s regi.

2.7 MO forpligter sig til i så vidt muligt omfang at koordinere assistancen til medlemmer, så man leverer samme service i hele landet

2.8 Ændring af formålsparagraffen kan foretages af DISK Bestyrelse ved simpelt flertal

 

3. Arbejdsopgaver

3.1. MO skal ved deres rådgivning hjælpe enkelt Mentee og grupper af Mentee’s hjælpe med følgende opgaver.:

- Hjælp til at betjene administrative systemer der er nødvendige for tilmelding til prøver og indhentning af information.

- Rådgivning inden for dressur og opdragelse, herunder henvisning til professionelle trænere

- Skabe kontakt med andre IS ejere i (nær) området

- skabe overblik over de mulige aktiviteter der kan være relevante og opfordre den enkelte Mentee til at deltage i disse aktiviteter.

- rådgive om anskaffelse af jagt og træningsterræn

- Sammen med Mentee’en hvert år lave en skriftlig plan.

- Informerer om Den Irske Setter’s historie, herunder have kendskab til de forskellige Avls linjers fordele og ulemper.

- opfordre til at avle på egnede individer

- Skabe kontakt med relevante personer i DISK’s og andre involverede organisationer.

- Registrere den enkelte Mentee’s med navn, tlf., samt en plan for denne. Informationer skal deles med MO’s medlemmer og et bestyrelsesmedlem udvalgt af DISK Bestyrelse, for derigennem at sikre og gøre kvaliteten

 

3.2. MO kan ved deres rådgivning hjælpe enkelt medlemmer og grupper af medlemmer med følgende opgaver.

- Aktivt deltage i træning af en Mentee og en Mentee’s hund

- Assistere på Markprøver, Udstillinger og Apporteringsprøver.

- Aktiv assistance til at finde egnede trænings terræner og jagtmuligheder.

3.3 Rapportering til Bestyrelsen

 

5.0 Målsætning

Alle der vil ønsker at benytte MO og som er medlem af DISK skal have mulighed for at benytte ordningen 

Afholdelse af et årligt møde hvor MO’s medlemmer mødes personligt

MO skal være et fast punkt på BM dagsordenen

Der skal holdes mindst et arrangement om året for Mentee’s

 

 

Godkendt på Dansk Irsk Setter Klubs bestyrelsesmøde 5. november 2017