Indkaldelse til DISK Generalforsamling 2018

Generalforsamling i DISK.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Dansk Irsk Setter Klub i forbindelse med hovedprøven 2018, onsdag den 28. marts 2018 kl. 20.00.  

Sted: Thise Ladegaard; Kirkebakken 25; Thise; 9700 Brønderslev

Dagsorden i henhold til klubbens love § 12

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af 2 medlemmer til underskrivelse af protokollen

4. valg af stemmetæller.

5. Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden.

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

På valg er Frank Krøyer (modtager genvalg) og Per Pedersen (modtager ikke genvalg). Bestyrelsen foreslår Sarah Cecilie Jensen. Valg af suppleant: nuværende Sarah Cecilie Jensen. Bestyrelsen foreslår Heidi Nørgård Jensen

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Jørgen Jensen og Erling Juul modtager genvalg

10. eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

Kandidatforslag skal være stillet af mindst 3 medlemmer, hvis navne kan offentliggøres.

På bestyrelsens vegne.

Frank Krøyer

 

POKALER

Det er besluttet at det store billede, og pistolen, skal medbringes til generalforsamlingen, der i år afholdes onsdag den 28. marts 2018 i forbindelse med hovedprøven. Alle andre pokaler skal også medbringes til hovedprøven, graverede og pænt pudsede. Kommer du ikke til hovedprøven skal pokalerne sendes til Per Pedersen, Lykkevej 34, 7700 Thisted. Graveret og pudset senest den 1. marts 2018.

På bestyrelsens vegne

Frank Krøyer