Referat af Bestyrelsesmøde 23. Februar 2018

Referat for bestyrelsesmøde d. 23. Feb 2018

Deltagere: Brian Hinge Krog (BK) - Gunnar Jensen (GJ) - Per Pedersen (PP) - Frank Krøyer (FK) - Jan Lorentsen (JL) - Sarah Jensen (SJ)

BK bød velkommen. Mødet startede kl. 20.40. Bestyrelsen siger tak til Jette og Brian for god forplejning.

1.       Godkendelse af referat fra BM den 5. nov 2017

2.       Hovedprøve 2018

3.       Generalforsamling 2018

4.       FJD-DJU

5.       Hæderstegn DISK

6.       Gennemgang af regnskab

7.       Budget 2018

8.       Mobilepay

9.       Kontingent for udenlandske medlemmer.

10.   Uddeling af ærespræmier

11.   Implementering af nyt regnskabssystem.

12.   Online kontingent betaling (Via DISK Webshop) og automatisk fremsendelse af Velkomst besked (kun til nye medlemmer – Da eksisterende medlemmer automatisk bliver afregnet)

13.   Opfølgning fra sidste møde:

a)       Gennemgang og status af Mentor udvalgets aktiviteter 

b)      Gennemgang og status på Avlsudvalgets aktiviteter

c)       Gennemgang og Status på IT Udvalgets Aktiviteter.

d)      Gennemgang og Status fra Materialeforvalter

e)      Allokering af midler til markedsføring, herunder IS film.

14.   Forslag fra Flemming Vilslev: ERFA-møde for Grp. 7 dommere

15.   Forslag fra FK: Gratis medlemskab af alle/nye hvalpekøbere det første år (eller det der er tilbage i en kontingent periode)

16.   Forslag fra FK: DISK hvalpe annonceringen i Jagtbladet.

17.   Forslag fra FK: Månedsvis afregning af medlemmer der optages i løbet af det første indmeldings år

18.   Forslag fra FK: Samme regler for deltagelse i UKK som på Dansk Derby. 

19.   Deadline for Budget 2019

20.   Evt.

a)       Levering af JH i udlandet (PDF)

b)      Vedligeholdelse Hjemmeside

c)       Kørselsgodtgørelse til Udvalgsmøder

d)      Deltagelse i IIRSC møde i Frankrig i marts

e)      Jagtmesse i Odense

f)        Revidering af klubbens vedtægter

AD1) Referat godkendt og underskrevet.

AD2) Der er fulgt op på at Ulrik som prøveleder har styr på årets hovedprøve. Det er besluttet at så længe der ikke på forhånd er fastsat regler er al bestemmelse op til prøvelederen. Der opfordres til udarbejdelse af en drejebog for afholdelse af hovedprøven.

AD3) Der er spurgt om Erik Rimmen vil være dirigent for generalforsamlingen, og det er godkendt fra alle parter. Der er ingen indvendinger i forhold til Agendaen. BK og SJ laver dagsorden til generalforsamlingen og sørger for at den samt klubbens vedtægter og love medbringes i papirform. Der er foreløbigt styr på agerhønselotteri - der søges stadig efter flere præmier.

AD4) Fælles betaling for terræner i forbindelse med afholdelse af specialklubbernes prøver.
Gennemgang af status for FJD-DJU.

AD5) Forskellige emner drøftet. Der er desuden diskuteret hvor vidt bestyrelsen bør tage ansvarlighed i forhold til skrivelser i forbindelse med medlemmers runde fødselsdage. Det er besluttet at både bestyrelsen og menige medlemmer bør være ansvarlige for skrivelser i forbindelse med disse.

AD6) Regnskab for 2017 gennemgået.

AD7) Visioner og budget for 2018 gennemgået.

Budgettet blev gennemgået og opfølgning af budgetudkast medbringes på første BM efter generalforsamlingen.

AD8) Oprettes med 5-cifret nummer på baggrund af klubbens CVR-nummer. Kun danske medlemmer kan indbetale. GJ og FK sørger for oprettelse. Der forsøges implementeret inden hovedprøven 2018.

AD9) Gebyrer på udenlandske indbetalinger beløber sig til 50 kr., det besluttes at der arbejdes på implementering af et nyt og gebyrfrit system. (PBS aftalen skal opsiges så det gebyr forsvinder ( ca. kr.1700), men der er gebyr på betalinger med kort som ved et samlet kontingent på ca. kr.50.000 vil være ca. kr.800. Det vil være det nye regnskabssystem som håndterer dette.)

AD10) Uddeling af ærespræmier er diskuteret og fastsatte regler er tilpasset. DISK ærespræmie til DM annulleres da Jubilæumsfonden uddeler ærespræmie ved denne prøve.

AD11) Det besluttes at der implementeres nyt regnskabssystem der letter betaling for medlemmerne inden næste opkrævning for kontingent.

AD12) Det blev besluttet at der arbejdes videre med implementering af mobilepay og nyt betalingssystem. Tages op igen på næste BM.

AD13)

a)       Ikke ret meget nyt ved aktiviteterne i dette udvalg. Der arbejdes på samarbejde med DPK og DGSK om træningsweekender for nye hundefører under mentorordningen.

b)      Intet nyt. Tages op på næste BM.

c)       Gennemgået ved tidligere punkter.

d)      Enkelte punkter under forretningsordenen ændres.

e)      Tages med videre til næste BM.

AD14) DISK vil når ordlyden: ”samt en del andre divergerende spørgsmål”, er uddybet af Flemming Vilslev, diskutere hvorvidt opfordringen om afholdelse af et ERFA-møde for gruppe 7 dommere hvor de spørgsmål som Flemming belyser fremsættes til debat, skal viderebringes til DKK eller FJD.

AD15) Der opfordres til at opdrætteren melder ALLE hvalpekøbere ind - hvis ikke der er plads til det i den nuværende hvalpepris må denne udgift lægges oven i prisen. Det opleves at hvalpekøbere er glade for denne ekstra ”service” som en del af hvalpekøbet.

AD16) Nuværende beslutning er at Hvalpeannoncering i ”Jæger” undlades fra og med 2019, medmindre andet vedtages på et senere møde.

AD17) Dette diskuteres på et senere tidspunkt når nyt regnskabsprogram er implementeret.

AD18) Hunde kan stille på UKK til og med det år de fylder 2 år. Træder i kraft fra foråret 2019.

AD19) Ultimo juni.

AD20)

a)       Tages med videre til FJD.

b)      SJ kobler sig på FK og hjælper med nyhedsopdateringer.

c)       Tages op på et senere tidspunkt.

d)      FK deltager og repræsenterer DISK ved mødet.

e)      GJ er tovholder for stand på Jagtmessen i samarbejde med de 4 andre engelske racer. FK laver diasshow der kan bruges.

f)        Tages op efter generalforsamling.

Bestyrelsesmødet startede kl. 20.40 og sluttede kl. 00.35. Næste bestyrelsesmøde er fastsat til 28.03.2018.

Referent
Sarah Jensen

Brian Hinge Krog                      Frank Krøyer                             Gunnar Jensen                          Per Pedersen
Formand                                   

Jan Lorentsen