Referat for bestyrelsesmøde

d. 23/01-2019

 

Mødet blev holdt via Skype. Startede kl. 19.00.

1.       Godkendelse af dagsorden

2.       Hovedprøve 2019

3.       Aktivitetskalender 2019

4.       5-årige markprøvekalender SJD (datoer og sted DISK regi)

5.       Gennemgang af vedtægter

6.       Opdatering af hjemmesiden

7.       Event materialeudvalg

8.       Forslag til Suppleant

9.       Evt.

AD1) Dagsorden godkendt

AD2) Der er styr på dommere, terræner og standkvarter. Æresmedlemmer inviteres. Agerhønselotteri er organiseret.

AD3) Aktivitetskalender for forår 2019 gennemgået.

AD4) 5 årig plan for hovedprøver diskuteret.

AD5) Klar til fremlæggelse på generalforsamling

AD6) Der er styr på hjemmesiden.

AD7) Forsøger at finde to medlemmer der har mulighed for at arbejde videre med materiale til events.

AD8) Emner diskuteret.

AD9)

a)       Annoncer på hjemmesiden

b)      Sponsoraftale Prof-Dog

c)       Dommere DISK efterår VK 2019

d)      Forslag til hvornår DJ kan have sine prøver

e)      Stemmeberettigede til generalforsamlingen

 

Referent
Sarah Jensen

Brian Hinge Krog                         Gunnar Jensen                            Sarah Jensen                               Helle Høst
Formand                                      

Jan Lorentsen

Referat for bestyrelsesmøde d. 18/11-2018 Skanderborg

Bestyrelsesmødet startede kl. 09.50. efter et flot morgenbord. Tusind tak til Gunnar og Birthe for fin forplejning i forbindelse med bestyrelsesmødet.

1.       Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

2.       Godkendelse af dagsorden

3.       Regnskabsresultat DISK's efterårs VK og træningsweekenden på Darket.

4.       DISK's hovedprøve 2019 på Tuse Næs

5.       Hæderstegn/æresmedlemmer

6.       DISK's efterårs VK 2019

7.       Hovedprøven 2020

8.       Valg af nye mentorer

9.       Valg af medlemmer til aktivitetsudvalget

10.   Præmier/glas

11.   Hvalpeliste/nye medlemmer

12.   Generalforsamling 2019

13.  Eventuelt

AD 1) Referat Godkendt.

AD 2) Dagsorden Godkendt.

AD 3) Regnskab for DISK efterårs VK gennemgået, regnskab for alle DISK arrangementer bliver lavet fremadrettet.

AD 4) Terræner på plads, standkvarter på plads, dommere næsten på plads.
Udstilling er der styr på.
Informationer og priser sendes ud og offentliggøres i jagthunden i starten af det nye år.

AD 5) Tildeling af hæderstegn og æresmedlemsskab i forhold til tildeling i 2019 og 2020 er diskuteret.

AD 6) Efterårsvinderklassen 2019 holdes på Toftegaard 21. september 2019

AD 7) Hovedprøven 2020 afholdes på Bygholm Landbrugsskole ved Horsens d. 20-21-22 marts.

AD 8) 2 nye mentorer er valgt (John Bak, Sjælland), Sarah Cecilie Jensen (Syd- og Sønderjylland), andre mentoremner er diskuteret og der er udvalgt emner som spørges.

AD 9) Emner er diskuteret og der er udvalgt emner som spørges.

AD 10) Der bestilles glas til 2019. Det overvejes om der skal findes nye glas til uddeling i fremtiden.

AD 11) Ingen ændringer.

AD 12) Emner vedr. generalforsamlingen er diskuteret.

AD 13)

a)       Store hestedag – evt. lave fælles stand med de andre setter-klubber.

b)      Museum for stående jagthunde i Viborg – Komplet sæt af årbøger skænkes til museet, evt. flere andre bøger vurderes at blive skænket.

c)       Høring ved folketinget – Mangfoldighed i Agerlandet: Deltagelse fra DISK, hovedemner er blevet gengivet for resten af bestyrelsen.

d)      Der arbejdes videre på informationsfolder.

e)      Perspektivering af nyt betalingssystem.

f)        Køreplan for hovedprøver.

g)       Julehilsen

h)      Medlemsliste

 

Referent
Sarah Jensen

Brian Hinge Krog                         Frank Krøyer                                Gunnar Jensen                            Sarah Jensen
Formand                                       

 Jan Lorentsen

 

 

Referat for bestyrelsesmøde d. 26. Maj 2018

Deltagere: Brian Hinge Krog (BK) - Gunnar Jensen (GJ) - Frank Krøyer (FK) - Jan Lorentsen (JL) - Sarah Jensen (SJ) – Helle Høst (HH)

BK bød velkommen. Mødet startede kl. 9.30. Bestyrelsen siger tak til Helle Høst for udsøgt forplejning.

1.       Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

2.       Godkendelse af dagsorden

3.       Bestyrelsens samarbejde

4.       Status Avlsvejledning

5.       Aktivitetsudvalget

6.       Event på Hjerl Hede

7.       Folder om den Irske Setter

8.       Regnskab Hovedprøve 2018

9.       Efterårsvinderklasse 2018

10.   Hovedprøve 2019

11.   Evt.

 

AD1)   Referat godkendt.

AD2)   Dagsorden godkendt.

AD3)   Samarbejdet i bestyrelsen blev behandlet, og retningslinjer for loyalitet i forhold til klubben, bestyrelsen imellem og medlemmerne er diskuteret.

AD4)   Medlemmer af avlsvejledningen har trukket sig, nye emner og nye retningslinjer for avlsvejledningen er blevet diskuteret, og arbejdet i avlsvejledningen forsættes. Hvalpeformidlingen forsætter som hidtil.

AD5)   Aktivitetsudvalget udvides. Bestyrelsen har drøftet forskellige kandidater som kontaktes.

AD6)   DISK Deltager i Jagt & Mennesker på Hjerl hede samt Store Hestedag i Roskilde. BK arrangerer Hjerl Hede, HH arrangerer Store Hestedag.

AD7)   DISK laver ny informationsfolder. Optimerer og standardiserer standplads. HH, FK og SJ arrangerer.

AD8)   Regnskab for hovedprøven 2018 godkendt. Hovedprøven 2018 gav overskud, og der er udbredt tilfredshed både med standkvarteret og prøveafholdelse.

AD9)   Dommer og terræner er på plads. Information lægges på DISK hjemmeside.

AD10) Hovedprøve 29-30-31 marts 2019 på Tuse Næs. Terræner og standkvarter på plads. Nogle dommere er på plads. Resterende dommeremner diskuteres.

Evt.)

-          Persondatalov i forhold til medlemsoplysninger på hjemmesiden undersøges.

-          GJ laver trækasser til alle pokaler.

-          Proportioner for pokaler fra jubilæumsfonden gennemgås og diskuteres.

-          Pokal til bedst placerede IS på Dansk Jagthunde Derby.

-          Ærespræmier uddeles til vindere.

 

 

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 14.30.

Referent
Sarah Jensen

Brian Hinge Krog                      Frank Krøyer                             Gunnar Jensen                          Sarah Jensen
Formand                                   

 

Jan Lorentsen


Konstituerende bestyrelsesmøde 28.03.2018

 

Til stede under konstituerende bestyrelsesmøde var Brian Hinge Krog, Gunnar Jensen, Frank Krøyer og Sarah Cecilie Jensen. Jan Lorentsen var forhindret. Referatet er underskrevet

 

Konstituering

 

Formand: Brian Hinge Krog

Næstformand: Gunnar Jensen

Sekretær: Sarah Cecilie Jensen

Kasserer: Frank Krøyer

 

Repræsentant DKK: Gunnar Jensen

Repræsentant Derbyudvalg: Jan Lorentsen

Repræsentant FJD Udstilling: Gunnar Jensen

Repræsentant FJD: Brian Hinge Krog

 

 

Brian Hinge Krog                                                Gunnar Jensen                                                   Frank Krøyer

_________________________                       _______________________                            ________________

 

 

Sarah Cecilie Jensen                                          Jan Lorentsen

_________________________                       _______________________


Referat for bestyrelsesmøde d. 23. Feb 2018

 

Deltagere: Brian Hinge Krog (BK) - Gunnar Jensen (GJ) - Per Pedersen (PP) - Frank Krøyer (FK) - Jan Lorentsen (JL) - Sarah Jensen (SJ)

BK bød velkommen. Mødet startede kl. 20.40. Bestyrelsen siger tak til Jette og Brian for god forplejning.

1.       Godkendelse af referat fra BM den 5. nov 2017

2.       Hovedprøve 2018

3.       Generalforsamling 2018

4.       FJD-DJU

5.       Hæderstegn DISK

6.       Gennemgang af regnskab

7.       Budget 2018

8.       Mobilepay

9.       Kontingent for udenlandske medlemmer.

10.   Uddeling af ærespræmier

11.   Implementering af nyt regnskabssystem.

12.   Online kontingent betaling (Via DISK Webshop) og automatisk fremsendelse af Velkomst besked (kun til nye medlemmer – Da eksisterende medlemmer automatisk bliver afregnet)

13.   Opfølgning fra sidste møde:

a)       Gennemgang og status af Mentor udvalgets aktiviteter 

b)      Gennemgang og status på Avlsudvalgets aktiviteter

c)       Gennemgang og Status på IT Udvalgets Aktiviteter.

d)      Gennemgang og Status fra Materialeforvalter

e)      Allokering af midler til markedsføring, herunder IS film.

14.   Forslag fra Flemming Vilslev: ERFA-møde for Grp. 7 dommere

15.   Forslag fra FK: Gratis medlemskab af alle/nye hvalpekøbere det første år (eller det der er tilbage i en kontingent periode)

16.   Forslag fra FK: DISK hvalpe annonceringen i Jagtbladet.

17.   Forslag fra FK: Månedsvis afregning af medlemmer der optages i løbet af det første indmeldings år

18.   Forslag fra FK: Samme regler for deltagelse i UKK som på Dansk Derby. 

19.   Deadline for Budget 2019

20.   Evt.

a)       Levering af JH i udlandet (PDF)

b)      Vedligeholdelse Hjemmeside

c)       Kørselsgodtgørelse til Udvalgsmøder

d)      Deltagelse i IIRSC møde i Frankrig i marts

e)      Jagtmesse i Odense

f)        Revidering af klubbens vedtægter

AD1) Referat godkendt og underskrevet.
AD2) Der er fulgt op på at Ulrik som prøveleder har styr på årets hovedprøve. Det er besluttet at så længe der ikke på forhånd er fastsat regler er al bestemmelse op til prøvelederen. Der opfordres til udarbejdelse af en drejebog for afholdelse af hovedprøven.

AD3) Der er spurgt om Erik Rimmen vil være dirigent for generalforsamlingen, og det er godkendt fra alle parter. Der er ingen indvendinger i forhold til Agendaen. BK og SJ laver dagsorden til generalforsamlingen og sørger for at den samt klubbens vedtægter og love medbringes i papirform.

Der er foreløbigt styr på agerhønselotteri - der søges stadig efter flere præmier.

AD4) Fælles betaling for terræner i forbindelse med afholdelse af specialklubbernes prøver.
Gennemgang af status for FJD-DJU.

AD5) Forskellige emner drøftet. Der er desuden diskuteret hvor vidt bestyrelsen bør tage ansvarlighed i forhold til skrivelser i forbindelse med medlemmers runde fødselsdage. Det er besluttet at både bestyrelsen og menige medlemmer bør være ansvarlige for skrivelser i forbindelse med disse.

AD6) Regnskab for 2017 gennemgået.

AD7) Visioner og budget for 2018 gennemgået.

Budgettet blev gennemgået og opfølgning af budgetudkast medbringes på første BM efter generalforsamlingen.

AD8) Oprettes med 5-cifret nummer på baggrund af klubbens CVR-nummer. Kun danske medlemmer kan indbetale. GJ og FK sørger for oprettelse. Der forsøges implementeret inden hovedprøven 2018.

AD9) Gebyrer på udenlandske indbetalinger beløber sig til 50 kr., det besluttes at der arbejdes på implementering af et nyt og gebyrfrit system. (PBS aftalen skal opsiges så det gebyr forsvinder ( ca. kr.1700), men der er gebyr på betalinger med kort som ved et samlet kontingent på ca. kr.50.000 vil være ca. kr.800. Det vil være det nye regnskabssystem som håndterer dette.)

AD10) Uddeling af ærespræmier er diskuteret og fastsatte regler er tilpasset. DISK ærespræmie til DM annulleres da Jubilæumsfonden uddeler ærespræmie ved denne prøve.

AD11) Det besluttes at der implementeres nyt regnskabssystem der letter betaling for medlemmerne inden næste opkrævning for kontingent.

AD12) Det blev besluttet at der arbejdes videre med implementering af mobilepay og nyt betalingssystem. Tages op igen på næste BM.

AD13)

a)       Ikke ret meget nyt ved aktiviteterne i dette udvalg. Der arbejdes på samarbejde med DPK og DGSK om træningsweekender for nye hundefører under mentorordningen.

b)      Intet nyt. Tages op på næste BM.
c)       Gennemgået ved tidligere punkter.
d)      Enkelte punkter under forretningsordenen ændres.
e)      Tages med videre til næste BM.

AD14) DISK vil når ordlyden: ”samt en del andre divergerende spørgsmål”, er uddybet af Flemming Vilslev, diskutere hvorvidt opfordringen om afholdelse af et ERFA-møde for gruppe 7 dommere hvor de spørgsmål som Flemming belyser fremsættes til debat, skal viderebringes til DKK eller FJD.

AD15) Der opfordres til at opdrætteren melder ALLE hvalpekøbere ind - hvis ikke der er plads til det i den nuværende hvalpepris må denne udgift lægges oven i prisen. Det opleves at hvalpekøbere er glade for denne ekstra ”service” som en del af hvalpekøbet.

AD16) Nuværende beslutning er at Hvalpeannoncering i ”Jæger” undlades fra og med 2019, medmindre andet vedtages på et senere møde.

AD17) Dette diskuteres på et senere tidspunkt når nyt regnskabsprogram er implementeret.

AD18) Hunde kan stille på UKK til og med det år de fylder 2 år. Træder i kraft fra foråret 2019.

AD19) Ultimo juni.

AD20)

a)       Tages med videre til FJD.

b)      SJ kobler sig på FK og hjælper med nyhedsopdateringer.
c)       Tages op på et senere tidspunkt.
d)      FK deltager og repræsenterer DISK ved mødet.
e)      GJ er tovholder for stand på Jagtmessen i samarbejde med de 4 andre engelske racer. FK laver diasshow der kan bruges.
f)        Tages op efter generalforsamling.

Bestyrelsesmødet startede kl. 20.40 og sluttede kl. 00.35. Næste bestyrelsesmøde er fastsat til 28.03.2018.

Referent
Sarah Jensen

Brian Hinge Krog                      Frank Krøyer                             Gunnar Jensen                          Per Pedersen
Formand                                   

Jan Lorentsen


Næste Bestyrelsesmøde afholdes d. 23. Februar

Hermed indkaldelse til bestyrelsesmøde d. 23/2-18 kl 19.30 på Lykken 13 7860 Spøttrup.

Hvis du som medlem i DISK ønsker at diskuterer et emne, har vi afsat de første 30 min. til dette formål. Du kan enten møde op eller vi kan tage et online møde. I begge tilfælde skal bestyrelsen have besked senest 7 dage før på danskirsksetterklub@gmail.com. 

Du naturligvis også skrive til os på danskirsksetterklub@gmail.com

Med venlig hilsen 

DISK bestyrelse

 


Referat bestyrelsesmøde

Den. 5. november 2017

Afholdt i Glostrup

 

Deltagere: Brian Hinge Krog (BK) - Gunnar Jensen (GJ) - Per Pedersen (PP) - Frank Krøyer (FK) - Jan Lorentsen (JL) - Sarah Jensen (SJ)

BK bød velkommen. Mødet startede kl. 9.00. Bestyrelsen siger tak til Frank for god forplejning.

1.       Godkendelse af referat fra BM den 2. Juli 2017

2.       Opfølgning fra sidste møde:

a)       Oplæg om forretningsordenen til Mentor Ordningen v. BK

b)      Aktivitetsplan 2018 fra JL/PP

c)       Behandling af formålsparagraf udkast til Aktivitetsudvalg fra FK

d)      Status på formålsparagraf for Avlsudvalget v. GJ

e)      Godkendelse af formålsparagraf for IT v. FK

f)        Mobilepay i fremtiden v. GJ

g)       Fortsættelse af emnet ”Definer de værdier vi arbejder efter”

h)      Fortsættelse af emnet ”Definerer en vision og en strategi for DISK”.

i)        Formålsparagraf for Materialeudvalg v. GJ

j)        Status på promovering af den Irske setter v. SJ, GJ og FK

k)       Støtte fra Jubilæumsfonden til nye ærespræmier v. GJ

3.       Budget for 2017 og 2018 v. GJ

4.       Gennemgang af rapport vedr. online markedsføring v. FK

5.       a)    DJU

b)      Avl: Sædbank fra Riff

6.        

a)       Forslag fra FK: Nye emner til bestyrelsen og genvalg i 2018.

b)      Forslag fra FK: Gennemgang af proces ved registrering af nye medlemmer

c)       Forslag fra FK: Hjælp til afsætning af salgsklare hvalpe 

d)      Forslag fra FK: Forslag til et IS portræt i online magasinet "mit Jagtblad"

e)      Forslag fra FK: Gennemgang af forslag sendt til FJD/DJU mht. registrering af alle resultater og kritikker (også "udgår" i VK) på hundens stamkort i Hundeweb

f)        Forslag fra FK: Mail til medlemmer og status på efterårets og sommerens resultater, samt visioner for det kommende år samt tiltag til at opfylde disse  

g)       Forslag fra GJ: Dato For afholdelse af Hovedprøver 2019-20-21

h)      Forslag fra GJ: Hvor skal Hovedprøven afholdes 2021

i)       Forslag fra GJ: Behandling og udtalelser over for medlemmer ved aktiviteter (familiedag) mm.

j)        Forslag fra GJ: Klage over af afvikling af DM 2017

k)      Forslag fra DISK/Palle Krag: Valg af ny redaktør for jagthunden

l)       Forslag fra Flemming Vilslev: Forsidebilledet på standarden bør ændres, således det er en mindre behængt hund.

m)    Forslag fra Flemming Vilslev: Jeg vil gerne foreslå, at vores DKK dommerrepræsentanter arrangerer et erfa møde med gruppe 7 dommere for diskussion af løbende divergerende synspunkter m.h.t. bedømmelse af de forskellige racer

n)      Forslag fra Palle Krag:  Dansk Irsk setter-Klub skal kun anbefale hvalpe efter jagthunde. Altså hvalpe der har stambogs påtegningen "Denne hund er avlet efter Dansk Irsk setter-Klubs og Dansk Kennel Klubs avls anbefalinger".  Alternativt bør DISK mindst forlange, at begge forælder IS skal have bestået en apporteringsprøve, før hvalpe kan annonceres på DISKs hjemmeside.

o)      Forslag fra Ole Schmidt: For at en parring skal kunne annonceres på DISK Hjemmeside/FB skal begge hunde være stillet på mindst en Markprøve i Danmark eller en FCI godkendt markprøve i et andet land.

 

7.       Evt.

a)       Link til andre klubber

b)      Oluf

 

AD1) Referat godkendt

AD2) 

a)       Der ønskes ikke en formand fra bestyrelsen, men en kontaktperson fra bestyrelsen. Pkt. 2.2 slettes.
Forretningsorden godkendt d. 5/11.

 

b)      JL og PP fremlagde aktivitetsplan for 2018
Den renskrives og lægges på hjemmesiden under aktiviteter.

c)       Sendes rundt og godkendes via mail.

d)      GJ Har intet hørt fra avlsudvalget, hvilket tolkes som om formålsparagraffen er godkendt. Rettes til og sendes rundt igen af GJ, hvis ingen yderligere kommentarer kommer fra avlsudvalget godkendes formålsparagraffen.

e)      Sendes rundt og godkendes via mail

f)        Der bliver ikke oprettet mobilepay, da det koster 1400 kr. pr år og det vil max blive brugt 1-2 gange årligt i forbindelse med arrangementer. FK er ikke enig i beslutningen da det er et must at have Mobilepay i dag – og man kan lave det gratis hvis man bruger sin private Mobilepay konto

Der oprettes en webshop med produkter på hjemmesiden som kan bruges, en webshop er dog ikke så fleksibel som Mobilepay, så den er ikke en erstatning for Mobile Pay, men da vi kan bruge en webshop til andre ting bliver den sat op.

g)       Værdier Skal bruges som retningslinjer for klubbens bestyrelse og medlemmer. Bestyrelsen definerer 7-8 stk. som sendes ud til medlemmerne til afstemning. De bedste bruges fremadrettet.

h)      Udsættes til værdierne er på plads.

i)        GJ skriver op hvad klubben har af forskellige ting og sager. Udfærdiges og sendes rundt til godkendelse pr mail.

j)        FK og SJ har undersøgt pris for drone, samt regler på området og ideer er blevet drøftet. FK skal komme med et lidt mere præcist overslag over kostprisen på en video.

k)       Afventer forsat svar.

AD3) Der kommer ingen budget for 2017. Budget til 2018 kommer senest 1. feb.

AD4) Venter på foreløbigt budget for 2018 og tages op til næste bestyrelsesmøde.

AD5)

a)       Kort orientering om møde i DJU.

b)      Der ligger sæd til 3 parringer, derfor besluttes det at der ikke på nuværende tidspunkt skal sælges sæd til udlandet.

AD6)

a)       PP er på valg

FK er på valg

PP modtager ikke genvalg

FK indstilles til genvalg

Bestyrelsen peger på SJ som nyt bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen peger på Heidi Nørgaard Jensen som ny suppleant.

b)      Der skal fremadrettet være e-mail og tlfnr på alle medlemmer. Der bliver sendt mail til nye medlemmer med info om mentorordning mm. Mentorerne og BK bliver sat som cc i mailen. Nye medlemmer får jubilæumsbogen af mentoren.

c)       Bestyrelsen skal gøre hvad de kan for at afsætte hvalpe, promovere mv. Bestyrelsen opfordrer opdrættere til at være medlem af nordiske søsterklubber for at kunne annoncere i de nordiske lande. Der opfordres desuden til at bruge købhund.dk. Hvis Opdrættere har nogle tekniske eller praktiske udfordringer mht. Promovering kan de kontakte DISK.

d)      FK laver et mere nutidigt og dybdegående portræt af den irske setter. Bruges i ”mit Jagtblad” og andre aktuelle sammenhæng.

e)      Er sendt afsted til DJUs bestyrelse, med håb om at det fremadrettet bliver muligt at læse kritikker af udgåede hunde på vinderklasser.

f)        BK laver mail som sendes til medlemmer og lægges på hjemmesiden med status på sommerens og efterårets resultater.

g)       Dato for 2019 på Sjælland er på plads. 2020 på Bygholm og 2021 er endnu ikke på tegnebrættet.

h)      Det foreslås at Hovedprøven 2021 afholdes på Fyn.

i)        Bestyrelsen henstiller til at medlemmer og tillidsvalgte overvejer hvordan de formulerer sig og behandler andre medlemmer af klubben, herunder udtalelser omkring andres hunde og træningsmetoder.

j)        Afholdelse af DM 2017 blev vendt, og bestyrelsen har bedt om at BK tager det med til FJD.

k)       Ny redaktør for Jagthunden bliver Frank Krøyer

l)        GJ tager fat i DKK og vil forsøge at få ændret billedet.

m)    Bestyrelsen beder om nærmere uddybelse førend emnet kan diskuteres.

n)      DISK bestyrelse har besluttet:

For at en parring skal kunne annonceres på DISK hjemmeside eller Facebookside skal minimum en af forældrene være præmieret på markprøve i Danmark eller en FCI godkendt markprøve i et andet land.

Desuden er det besluttet at opslag på DISKs Facebookside der ikke understøtter de værdier og retningslinjer der er udstedt af DISK kan slettes.

o)      Se svar fra pkt. n.

AD7)

a)       Der lægges link ind på hjemmesiden til kontinentale racer.

b)      FK har ikke modtaget noget ifm. Indsamling til eftersøgning, derfor har der ikke været lagt noget på DISKs hjemmeside eller Facebook.

Næste bestyrelsesmøde er foreløbigt fastsat til 24 feb. 2018.

Bestyrelsesmødet startede kl. 9.00 og sluttede kl 15.30.

Referent

Sarah Jensen

 

Brian Hinge Krog                      Frank Krøyer                             Gunnar Jensen                          Per Pedersen
Formand                                   

                                                    Jan Lorentsen


Referat af bestyrelsesmøde den 2. Juli 2017 afholdt i Skanderborg

 

Referat af bestyrelsesmøde

den 2. juli 2017

afholdt i Skanderborg

 

Deltagere: Brian Hinge Krog (BK) – Gunnar Jensen (GJ) - Per Pedersen (PP) – Sarah Jensen Frank Krøyer (FK)

Jan Lorentsen (JL) var forhindret i at deltage

BK bød velkommen. Møde startede kl. 9.00. Bestyrelses siger tak for udsøgt forplejning til Gunnar og Birte.

1.       Godkendelse af Referat fra BM den 7. Maj 2017

2.       Opfølgning fra sidste møde

a.       På BM den 7. Maj blev referatet fra 14. marts underskrevet af BK, JL og PP. PP sørger for underskrift fra Erling Juul og Erik          Rimmen der deltog i dette møde, men er trådt ud af bestyrelsen

b.       Introduktion af Sarah

c.       FK medbringer en prøve som skal bruges til Ærespræmie

d.       GJ fremlægger status om Ansøgningen til dækning af udgifter til Ærespræmier fra Jubilæumsfonden

e.       Distribution af lager af bøger. FK har afhentet Lageret af bøger hos Erling og medbringer disse

f.        Færdiggørelses af emnet ”ny introduktionspakke” til nye medlemmer

g.       BK og FK aflægger status om IT udvalget

h.       Behandling af formålsparagraf udkast til Mentorudvalget fra FK

i.        PP og JL fremlægge aktivitetsprogram for 2018

j.        Behandling af formålsparagraf udkast til Aktivitetsudvalg fra FK

k.       Behandling af formålsparagraf udkast til Avlsudvalg fra FK

l.        Behandling af formålsparagraf udkast til IT Udvalg fra FK

m.     Færdiggørelse af emnet ”nyt Cloud baseret regnskabsprogram”

n.       Fortsættelse af Emnet ”nyt logo”

o.       Fortsættelse af emnet ”Definer de værdier vi arbejder efter”

p.       Fortsættelse af emnet ”Definerer en vision og en strategi for DISK”.

q.       Færdiggørelse af Emnet ”oprettelse af et materialeudvalg”

r.        Fortsættelse af emnet ”Oprettelse af et markedsføringsudvalg”

s.        Gennemgang af DKK ansvarsområder

t.        Status på DISK efterårs VK fra BK

u.       Status på NISK 100 års Arrangement fra GJ og FK

v.       Fortsættelse af emnet ”professionel IS video”

3.       Gennemgang af FJD referat

4.       Forslag fra FK: Budget for 2017 (og 2018?)

5.       Forslag fra FK: Annoncering på Sociale Medier

6.       Forslag fra FK: hvordan løser vi manglen på hvalpe

7.       Status på Familie Weekend

8.       Evt.

 

 

 

AD 1: Referatet fra 7 maj blev underskrevet af PP, BK, GJ og FK. Jan Lorentsen var forhindret i at deltage så han underskriver ved en senere lejlighed. 

AD 2a: Underskrift fra Erling Juhl og Erik Rimmen mangler stadig.

AD 2b: Sarah blev introduceret. Sarah vil fremover deltage i BM møderne og agerer som referent og i øvrigt håndterer administrative ting omkring BM.

AD 2c: Prototype på DISK’s nye ærespræmie blev med små modifikationer godkendt. FK bestiller 100 stk.

AD 2d: Ingen status på nuværende tidspunkt

AD 2e: FK havde sammen med Erling Juul tømt ”bog” lageret. Lageret er nu distribueret ud til bestyrelsesmedlemmer og udvalgte medlemmer.

AD 2f: Det blev vedtaget at nye medlemmer skal have en introduktions mail fra DISK (Sendt af DISK kassereren) og derudover modtage en 100 års jubilæumsbog. Jubilæumsbogen skal udleveres af Mentoren i det område hvor det nye medlem bor. GJ sørger for at mentorer har det fornødne at jubilæumsbøger.

AD 2g: FK aflagde en kort status: Hjemmesiden er oppe at køre. Vi trænger til en mere konsistent brug af billeder på FB og hjemmeside, så brugere bedre kan navigere mellem de to medier. Dette vil blive beskrevet i Forretningsordenen for IT.

AD 2h: Oplægget til forretningsordenen til Mentor Ordningen blev gennemgået. BK finpudser oplægget og fremlægger det på næste BM

AD 2i: Der blev ikke fremlagt nogen Aktivitetsplan for 2018 fra PP og JL.

AD 2j: Udsat til næste BM, da JL var forhindret i at deltage i mødet

AD 2k: GJ vil inddrage medlemmer af Avlsudvalget i forbindelse med færdiggørelse af formålsparagraffen for dette udvalg.

AD 2l: FK færdiggør IT formålsparagraffen til næste BM til bestyrelsen godkendelse

AD 2m: GJ ønsker at fortsætte med at benytte det eksisterende regnskabsprogram indtil næste. FK pointerede at dette regnskabsprogram ikke understøtter initiativer til at effektivisere og øge servicen for DISK medlemmer. Flertal i bestyrelsen betinger at DISK fortsætter med det nuværende regnskabsprogram GJ undersøger forskellige muligheder for at DISK kan benytte Mobilepay i fremtiden

AD 2n: Forslaget har til hensigt at benytte den gamle illustration og tilføje en punchline under logoet som udtrykker essensen af at eje og gå på jagt med en Irsk Setter. FK kommer med forslag inden næste BM, som der skal vurderes af Bestyrelsen.

AD 2o: Dette emner blev ikke behandlet.

AD 2p: Dette emner blev ikke behandlet.

AD 2q: Det blev enstemmigt besluttet at oprette et Materiale udvalg til en bedre håndtering af materialer (pokaler, Præmier osv.), da disse er en vigtig del af DISK’s identitet. GJ Ansvarlig. GJ færdiggør forslaget til Formålsparagraffen.

AD 2r: Da man har et markedsføringsudvalg under FJD, blev det besluttede ikke at oprette et sådan i DISK regi. Det vil dog være specifik markedsføring af den irske Setter på Nettet. Disse aktiviteter ligger under IT udvalget.

AD 2s: Den generelle administration og Aktiviteter i DKK regi skal effektiviseres. Omfanget af denne effektivisering kendes endnu ikke men der vil blive fremsendt forslag til FJD omkring d. 5. juli.  

AD 2t: Opdatering fra BK. Alt på plads Ordførende dommer er Allan Nissen og Poul Erik Dahl. For mere information check Hjemmeside under ”Aktiviteter”

AD 2u: GJ har booket to hytter, hver med plads til 6 personer fra torsdag d. 17. August til tirsdag morgen d. 22. August d. Der er i skrivende stund 10 tilmeldte som også er er tilmeldt spisning nogle af dagene (mere info ved henvendelse til GJ) FK fremskaffer danske Sautest beviser. DISK medbringer 3 stk. DISK 100 års Jubilæumsbøger samt 3 stk. af DISK Nye ærespræmie til uddeling på NISK 100 års prøver

AD 2V: Enighed om at dette være et vigtigt værktøj i markedsføringen, men også enighed om at det er en meget dyr løsning. Til næste BM undersøger SJ muligheden for at få en drone med fører til at foretage nogle optagelser, GJ undersøger muligheden for at få assistance fra nogle uddannelse institutioner, FK laver et råt udkast til et Manuskript.

AD 3: BK gav en update fra FJD møde 10. Maj. 2017 – referat kan læses her: http://www.fjd.dk/wp-content/uploads/fjd100517.pdf Er der nogen spørgsmål fra DISK medlemmer kan der skrives til danskirsksetterklub@gmail.com

AD 4: GJ fremlægger budget for 2017 på næste BM og budget til 2018 fremlægges på det sidste BM inden Hovedprøven 2018

Ad 5: Der er blevet lavet en lille test for at se hvordan vi via online marketing kan profilere den Irske Setter. FK vil udarbejde en rapport næste BM

AD 6. FK har været i kontakt med det svenske Avlsråd og kontaktet flere personer i Norge. Resultatet er ganske nedslående – der mangler simpelthen hvalpe over hele linjen. Selvom det er nedslående, er det et tegn på den succes den Irske Setter har, men DISK vil på ingen måde opfordrer til at lave hvalpe, der ikke fremmer den videre udvikling af den Irske Setter som race. Den vej har vi krydset for mange år siden og DISK ønsker ikke en gentagelse.

DISK Avlsråd vil kontakte ejere af egnede tæver med henblik på at producere flere hvalpe.

Hvis man ønsker at hjemtage en hvalp fra Frankrig, Norge, Sverige eller Italien som bortset fra transporten ikke er så forskellig fra at købe en dansk hvalp – hjælper DISK Hvalpeformidling også med det.

Der var input til bestyrelsen fra Heidi Nørgård, om vi ikke kun diskuterer, hvordan vi kan få mere omsætning i hanhvalpe da hun netop har fået hvalpe og interessen havde været størst for tæver. Der blev debatteret en hel del omkring dette vigtige (og altid eksisterende problem). PP mente at hvis man ønskede at få en tævehvalp var det med henblik på at lave hvalpe, HVIS det viser sig at tæven er kvalificeret og kan fremme den irske setter som helhed. FK erklærer sig overordnet enig i at det skulle være DISK’S anbefaling (læs: ANBEFALING) at hvis man har en tæve der er kvalificeret til avl skal man så vidt muligt avle. GJ og BK mente ikke at DISK skulle lave en sådan anbefaling. På BM blev det ligeledes fremsat at grunden til at mange ikke avlede var frygten for ikke at kunne afsætte hvalpene. Selvom det ikke ser ud til at være et problem pt. vil DISK i Avls og hvalpe udvalg regi gerne have lov til at diskuterer hvordan vi kan håndtere en sådan situation hvis den skulle opstå. DISK Avls og hvalpe udvalg vil fortsætte med at arbejde på de berørte emner under dette punkt AD 6.

AD 7: Alt skulle være på plads. Aktivitetudvalget følger op om der er noget vi kan hjælpe med.

Eventuelt

FK rejste debatten omkring Showhunde kontra Jagthunde, som er blevet heftigt debatteret på FB i de sidste uger. Da dette er et vigtigt emne både for den Irske Setter, men også fordi den måde man taler og behandler hinanden på, er essentielt for den stående hunds fremtid.

1)      Hunden på det billede hvor omkring diskussionen på FB startede, ligner fuldstændigt de Irsk Settere vi bruger til jagt. FK har selv haft en hund (som har gjort det overordentlig godt på jagt og prøver der havde længere faner og mindst det samme hårlag som den viste hund). At hunden er klippet kort i halsen er standard for den Irske setter og yderst anvendeligt når man går på jagt.

2)      I Danmark har vi faktisk ikke noget problem med rene showhunde. Der er en kennel der officielt bekender sig til at lave familiehunde. Denne kennel udspringer af linjer som familien som ejer kennelen har brugt til jagt siden 1950’erne. En del af de personer som har hvalpe fra denne kennel bruger også disse til jagt

3)      FK’s holdning er at udover at omtalte debat på FB, per ovenstående, ikke er super relevant, er den ikke gavnlig for den Irske Setter. Potentielle købere vil opleve debatten, som om der er en masse splid omkring den Irske Setter – hvilket ikke kunne være mere forkert.

4)      FK holdning er at den Irske setter er en jagthund men midlet til dette er ikke at angribe andre, men snarere arbejde for at andre forstår ens synspunkter. Ikke at man behøver at være enig, med respekten for andres passion er essentiel i en moderne verden.

5)      Arbejde med at følge den irske Setter’s standard skal foregå Internationalt og på dansk organisations niveau og ikke ved hjælp af personlige angreb.

6)      FK fremførte at grunden til at han har IS er fordi familien tilbage i 1978 havde en nabo der havde 2 Irske Settere af familie typen, PP havde stort set samme start med IS. Så basalt set skal vi mere opfatte alle irske Settere og deres ejere som en potentiel kilde til at fremme interessen omkring den Irske setter som jagthund end som fjender

7)      FK har inviteret indehaveren af kennelen der opdrætter familiehunde til træningsarrangementet d. 12, 13. August

8)      Når denne omtalte kennel der avler familiehunde, arrangerer deres Irsk Setter træf kommer der også hunde fra rene jagtlinjer – de er altid velkomne.

 

PP og GJ var generelt set enige med FK om at man via dialog ville fremme den irske setters fremtid som jagthund bedre end ved konfrontation, udelukkelse og personlige angreb.

BK var uenig med at følge denne linje og mente ikke, at det var gavnligt at tale med opdrættere som fokuserede på showhunde, men respekterede de kenneler som fokuserede på dette.

SJ: Mente ikke at man skulle kommentere på FB indlæg der debatterede dette.

Efter megen debat er det DISK’s holdning, at man skal respektere andre mennesker og fører en konstruktiv og nuanceret debat, med det formål at fremme den irske setter som jagthund

 

Næste bestyrelsesmøde er foreløbig fastsat til aftenen før DISK Efterårsvinderklasse i Terkelsbøl

 

 

BM startede kl. 9.00 og sluttede kl. 18.10

Referent

Frank Krøyer

 

 

Brian Hinge Krog                 Frank Krøyer                       Gunnar Jensen

Formand

 

 

Jan Lorentsen                      Per Pedersen 

 

 


 

Referat af bestyrelsesmøde den 7. Maj 2017 afholdt i Skanderborg

 

Deltagere: Brian Hinge Krog (BK) – Gunnar Jensen (GJ) - Jan Lorentsen (JL) – Per Pedersen (PP) - Frank Krøyer (FK)

Formand BK bød velkommen til det første Bestyrelsesmøde (BM) i den nye bestyrelse med ønsket om mere gennemsigtighed i bestyrelsen arbejde for medlemmer. Møde varede i 9 timer kun afbrudt af en halv times frokost. Bestyrelses siger tak for udsøgt forplejning til Gunnar og Birte.

Dagsorden:

1.     Godkendelse og underskrift af mødereferat fra BM den 14. marts 2017.

2.     Personlig præsentation af de enkelte Bestyrelsesmedlemmer

3.     Ny konstitution af DISK bestyrelse

4.     Behandling på de stillede forslag:

a.      Forslag fra Christina: Skal alle have lov til annoncerede hvalpekuld på DISK Facebook

b.     Forslag fra Ole Schmidt vedr, stemmeret og indbetaling.

c.      Forespørgsel fra Flemming Vilslev vedr. Årbog

d.     Forslag fra FK: Interesse på Generalforsamlingen fra Flemming Jensen om at lave en online årbog

e.      Forslag fra FK: Nye Ærespræmier

f.      Forespørgsel fra Erling Juul: Opbevaring af Årbøger og Jubilæumsbøger

g.     Forslag fra FK: Velkomst pakke til Nye Medlemmer

h.     Forslag fra FK: Nedsættelse af kontingent

i.      Forslag fra FK: Oprettelse af et nyt IT og Forretningsudvikling udvalg

j.      Forslag fra FK: Oprettelse af et nyt Mentor udvalg

k.     Forslag fra FK: Oprettelse af et aktivitetsudvalg

l.      Forslag fra FK: Oprettelse af et internationalt udvalg (IIRSC)

m.    Forslag fra FK: Nyt fremtidssikret Regnskabssystem

n.     Forslag fra FK: Nyt logo

o.     Forslag fra FK: Definerer de værdier vi arbejder efter i DISK

p.     Forslag fra FK: Definerer en vision og en strategi for DISK

q.     Forslag fra FK: Oprettelse at et nyt materiale udvalg

r.      Forslag fra BK: Personlig invitation af Æresmedlemmer til DISK Hovedprøve

s.      Forslag Fra FK: offentliggørelse af Regnskaber på DISK Web side

           

5.     Gennemgang af eksisterende udvalg

6.     Status på Hovedprøven 2017

7.     Status på efterårets VK 2017

8.     Gennemgang af etablerede IT løsninger i 2017

9.     Bestilling af glas (Hvad logo skal bruges fremover)

10.  Eventuelt.

 

 

 

AD 1: Referatet fra 14. marts blev underskrevet af BK, JL og PP. PP sørger for underskrift fra Erling Juul og Erik Rimmen der deltog i dette møde, men er trådt ud af bestyrelsen

AD 2: De 5 bestyrelsesmedlemmer introducerede sig selv og fremlagde hvad de kan byde ind i DISK Bestyrelsesarbejde.

AD 3: Efter ønske fra PP overtager FK Sekretær posten i DISK. FK siger tak for tilliden. Den nye bestyrelse ser nu således ud:

Formand                              Brian Krog                           Derby udvalget og FJD. Mentorudvalg

Næstformand og Sekretær   Frank Krøyer                         IT, IIRSC

Kasserer                               Gunnar Jensen                      DKK rep. FJD udstilling, Hvalpe og Avl

Bestyrelsesmedlem               Jan Lorentsen                       Aktivitetsudvalg Øst ( incl. Fyn)

Bestyrelsesmedlem               Per Pedersen                         Aktivitetsudvalg Vest

DISK Hjemmeside er opdateret. http://www.redclub-denmark.com/bestyrelse

Det blev ligeledes besluttet at suppleant Sarah Cecilie Jensen skal deltage i fremtidige BM som referent. Der medfølger ikke stemmeret til Suppleanter. BK kontakter Sarah

AD 4a: DISK FB Administrator Christina Bak havde stillet spørgsmålstegn om hvorvidt personer der ikke er medlemmer af DISK, må annoncere parringer hvalpekuld etc. På FB. SVAR: Det blev enstemmigt vedtaget at kun medlemmer må annoncere på DISK FB. Det gælder også ved bortgivelse eller salg af voksne hunde

AD 4b: Forslag fra Ole Schmidt: Jeg kunne godt tænke mig at få lavet stemmeretten på generalforsamlinger om, det bør være en kontingent frist der følger tidsfristens for indlevering af forslag og emner til valg i bestyrelsen og lig. Som det er nu giver det for meget bøvl med at finde 5 egnede bestyrelsesmedlemmer der har betalt kontingent. SVAR: Det er ikke noget bestyrelsen kan tage stilling da der kræves en ændring af DISK love, forslag til ændring af DISK Love skal stilles på generalforsamlingen og processen skal følge DISK Love.

AD 4c. Forespørgsel fra Flemming Vilslev: Hvad sker der i fremtiden med Årbogen. SVAR: Alle årbøger fra 1916-2011 er online på hjemmesiden. http://www.redclub-denmark.com/rbog/. DISK skal i dialog med andre Special klubber om at offentligt årbøger fra 2012-2016 da nogen af disse special klubber opkræver separat betaling for disse årbøger. Forhåbentlig vil disse også blive lagt online. Det blev besluttet på generalforsamling 2017 at stoppe udgivelsen af årbogen da tiden er løbet fra den, den optager en stor del af DISK’s budget og alle oplysninger kan findes på DISK Hjemmeside.

AD 4d: På generalforsamlingen 2017 blev der drøftet en mulighed for at sætte en årbog op i et online program så det blev muligt at bestille eksemplarer enkeltvis. Da det er en tidskrævende opgave og alt andet lige vil optage tid fra andre vigtige opgaver blev denne mulighed fravalgt af Bestyrelsen

AD 4e: Forslag fra FK: Nye ærespræmie. Motivation: de nuværende Ærespræmier er dyre og har ikke den udstråling som en ærespræmie bør have. FK have taget et forslag med på BM. Det blev enstemmigt vedtaget at benytte denne flaske med håndmalet logo og tekst. Prisen er ca. 80% lavere end den nuværende løsning. Udover at tildele Ærespræmie til placerede i Vinderklasser, vinder af UK, UKK, ÅK og højstatus prøver, kan disse ærespræmier også benyttes til Terrænledere o.lign. der yder en stor indsats for DISK. FK tager initiativ til at få fremstillet 100 stk. GJ søger Jubilæumsfonden om midler til at dække disse ærespræmier

AD 4f: Forespørgsel fra Erling Juul om fremtidig opbevaring af Årbøger og Jubilæumsbøger. Bøgerne har tidligere været opbevaret på et fjernlager. Da denne løsning er dyr, er den opsagt per d. 1. juni. Det blev vedtaget at gemme enkelte kopier af gamle årbøger og destruere resten. Alle jubilæumsbøger blev gemt. Bøgerne bliver fordelt hos udvalgte person i alle landsdele. FK afhenter bøgerne på fjernlager og distribuerer dem til rette personer.

AD 4g Forslag fra FK: Ny Velkomst pakke til Nye Medlemmer. Motivation: Den første kontakt med DISK skal være personlig og en god oplevelse. SVAR: Det blev foreslået at alle nye medlemmer modtager en Jubilæumsbog ( dette drøftes videre på næste BM, når vi har et overblik over hvor mange Jubilæumsbøger vi har på lager, og en personlig mail fra DISK formand (BK). FK laver et udkast til en standard mail inden næste BM

AD 4h: Forslag fra FK: Da vi ikke har årbogen mere burde kontingentet sættes ned: SVAR: enstemmigt vedtaget at sætte det ned til kr. 400,- /år for A medlemmer, ingen ændring af B-medlemmer og husstandsmedlemmer. Ændringen træder i kraft i året 2018, hvilket betyder, at der betyder at indbetalingen der skal være modtaget af DISK senest 31. oktober 2017 vil være på kr. 400,-

AD 4i: Forslag fra FK: Oprettelse af et nyt IT og Forretningsudvikling udvalg. Motivation: Dette udvalg skal arbejde på tværs af de øvrige udvalg. Formålet med dette udvalg 1) at assisterer og guide øvrige udvalg i en retning som understøtter effektiv kommunikation, 2) Minimere administrative byrder. 3) Sikre synergi mellem de enkelte udvalg og tilsikre at løsninger understøtter den fremtidige vision 4) Centralisere data, processer med det mål at gøre driften af DISK mere uafhængig af personer. SVAR: Enstemmigt vedtaget. Det blev endvidere bestemt at der kun skal være en ansvarlig for Facebook, BK tager aktion på dette. BK og FK er ansvarlig. FK udarbejder formålsparagraffer og målsætning for dette udvalg inden næste BM.

AD 4j Forslag fra FK: Oprettelse af et nyt Mentor udvalg. Motivation: Vi skal blive bedre til at integrere nye (og gamle) medlemmer i klubben og arbejdet med den Irske Setter som jagt og markprøve hund. Udvalget er en fortsættelse og udvidelse af kontaktperson konceptet (som nedlægges), men vil være mere omfattende. SVAR: Enstemmigt vedtaget. BK er ansvarlig. Det besluttet at Mentor på Sjælland er Ole Schmidt. Mentor på Fyn er Helge Knudsen. Mentor i Nordjylland er PP og i Sydjylland er det Flemming Vilslev. Alle mentorer skal mødes en gang om året, DISK betaler broafgift. FK udarbejder formålsparagraffer og målsætning for dette udvalg inden næste BM

AD 4k Forslag fra FK: Oprettelse af et Aktivitetsudvalg: Motivation: DISK’s aktivitetsniveau har været lavt de seneste år. Tiden er kommet til at øge aktivitetsniveauet og via samarbejde med søsterklubber og en proaktiv og nytænkende tilgang, øge interessen omkring den Irske Setter og tilføre mere værdi for de eksisterende medlemmer. SVAR: Enstemmigt vedtaget. PP varetager Jylland og JL varetager Sjælland. PP og JL kommer med et oplæg til aktiviteter i 2018. Arbejdet i dette udvalg inkluderer også assistance til prøveledere på markprøver og udstillinger, deltagelse på messer o.lign. FK udarbejder formålsparagraffer og målsætning for dette udvalg inden næste BM.

AD 4l Forslag fra FK: Oprettelse af et internationalt udvalg (IIRSC repræsentant). Motivation: Globalt samarbejde er vigtigt, specielt i et lille land som Danmark. DISK er nu medlem af IIRSC og dette samarbejde skal plejes og påvirkes i en retning som DISK mener er den rigtige. SVAR: enstemmigt vedtaget. FK ansvarlig. FK udarbejder formålsparagraffer og målsætning for dette udvalg inden næste BM.

AD 4m Forslag fra FK: Implementering af nyt Cloud baseret Regnskabssystem. Motivation: Det er kritisk at have et regnskabsprogram der kan reducere det administrative arbejde og understøtte de fremtidige aktiviteter i DISK. SVAR: Der udspandt sig en debat om nødvendigheden af Cloud baseret regnskabsprogram. Det tages op på næste BM

AD 4n Forslag fra FK: Nyt logo. Motivation. Som sådan er selve illustrationen udmærket men teksten ”Dansk Irsksetter klub” kunne med fordel udskiftes med et citat der samlede alt det, man kan få ud af, at gå på jagt med en IS. Et eksempel kunne være ”aktiv og effektiv jagt” eller ”aktiv jagt - smuk hund”. SVAR: Efter en kortere debat, blev det besluttet at tage det op på næste BM.

AD 4o Forslag fra FK: Definerer de værdier vi arbejder efter i DISK. Behandles på næste BM

AD 4p Forslag fra FK: Definerer en vision og en strategi for DISK. Behandles på næste BM

AD 4q Forslag fra FK: Oprettelse af et nyt Materiale udvalg: Vi bruger magen tid og penge på ikke at have central styring på alle de materialer vi har i klubben. SVAR: der var en positiv omkring dette forslag og det tages op på næste BM

AD 4r Forslag fra BK: Forslag om personlig invitation af Æresmedlemmer til DISK Hovedprøve. DISK betaler for festmiddag. Æresmedlemmer skal selv sørge for transport og overnatning. SVAR: Enstemmigt vedtaget

AD 4s forslag fra FK: forslag om offentliggørelse af Regnskaber på DISK Hjemmeside: SVAR: Enstemmigt vedtaget. Er effektueret - http://www.redclub-denmark.com/regnskaber

 

AD 5 Gennemgang af eksisterende udvalg.

Avlsudvalg:  Gunnar står stadig for Hvalpeformidling. Ole Schmidt bliver i udvalget og Flemming Vilslev indtræder i dette udvalg. FK mente at man altid skulle have varer på hylderne og man skulle søge udenlands for at opfylde behovet. Behovet burde alt andet lige stige med mere aktivitet i DISK og de gode resultater som IS har opnået de sidste år.

Derby: Bestyrelsen var enig om at der skal fokus på at derbyet er en unghunde prøve og at der er fugle på terrænet på anden dagen. DISK mener ikke at det skaber en uretfærdighed hvis der er fugle på terrænet, idet man kan tillægge det en vægtet betydning i henhold til den øvrige præstation. BK ansvarlig

FJD: DISK Indstiller Connie Jacobsen og Vinnie Larsen til at gå aspirant for alle de stående racer. Der skal rykkes for 5 års Special klub Hovedprøve plan. Annonce til FJD udstillings er ikke korrekt.  sponsorer der ikke er relateret til FJD udstilling, fremtræder på siden. Næste møde er d. 10.05.2017. BK ansvarlig

Markedsføringsudvalg: Tages op på næste BM

Facebook: Behandlet under AD 4i

DKK: Tages op på næste BM. Ansvarlig GJ

FJD Udstilling: Alt er på plads. Ansvarlig GJ

 

AD 6 Status på Hovedprøve 2017: En veltilrettelagt prøve af Gunnar og Birte. Gode indkvartering med mulighed for at hygge sig sammen – god mad og service i øvrigt.

Regnskab fra Hovedprøve 2017 er ikke 100% færdigt – men giver et overskud på ca. kr. 3000,- (uden Agerhøns lotteri). JL mente der var for lidt fugle på prøven. FK/ GJ mener at vi skal passe på, at vi ikke har for høje forventninger til mængden fugle og en stor del af en markprøve er at udvælge hunde med gode vildtfinder egenskaber. Der var enighed om at terrænet til afvikling af 2. heat ikke levede op til forventningerne.

Ad 7 Status på Efterårs VK fra BK. Dato er d. 23/9 2017. Ordførende Dommer er Allan Nissen og Dommer Poul Erik Dahl. Prøveleder er Allan Bredsgård og der vil være overnatningsmuligheder ved kontakt til Allan. Mere info senere på DISK hjemmeside. BK arrangerer gaver og sætter på prøven på hundeweb

Ad 8 Gennemgang af etablerede IT løsninger i 2017. FK gav et kort overblik over de enkelte løsninger.

1)     Ny Hjemmeside

2)     Ny DISK mailadresse: danskirsksetterklub@gmail.com Som skal bruges af alle i forbindelse med materiale og henvendelse omkring            hjemmesiden. Mail adressen kan bruges af alle Bestyrelsesmedlemmer: FK sender brugernavn og Password.

3)     Google drev: alle billeder og dokumenter som bruges på hjemmesiden vil blive gemt på Google drevet hørende til                   Danskirsksetterklub@gmail.com.

4)     Alle DISK medlemmer er oprettet på samme Google konto under kontaktpersoner. Næsten alle Kontaktdata er indhentet og opdateret.

5)     Der er givet adgang til ca. 10 Personer uden for bestyrelsen til at uploade billeder direkte i en personlig Mappe på Google drevet. 

6)     Alle pokal indehavere vil modtage en mail umiddelbart efter de har vundet den, og der vil blive sendt flere påmindelses mail i tiden op til at den skal afleveres

7)     Alle data vil blive gemt på en USB ca. hver måned

AD 9 Bestilling af glas: Vi har pt. Ca. 50 præmie nogenlunde ligeligt fordelt på 1.Pr. og 2.Pr. håndtering og bestilling af præmier til kvalitetsklasse tages op på næste bestyrelsesmøde. Indtil videre bruges 100 års Jubilæumslogoet ved bestilling af nye præmier

 

AD 10 Eventuelt

a.      NISK 100 års jubilæum

                                               i.     DISK vil gerne tilbyde fælles booking af hytte/værelser så vi all er mere samlet

                                             ii.     Det blev vedtaget at give en ærespræmie til NISK til uddeling i NISK 100 års Vinderklasse. Der blev                                                          drøftet et par muligheder. Beslutning tages på næste BM

                                            iii.     BK undersøger muligheder mulighed for at træne 1-2 dag for prøvestart

                                            iv.     FK Lægger invitation på hjemmesiden

                                              v.     GJ bliver sat på som koordinater

                                            vi.     Udtagelse kriterier til landskamp se: http://www.redclub-denmark.com/nyt-1/2017/5/8/nisk-100-rs-                                                          jubilum-18-21-august-201y

b.     Den nye hjemmeside er rost fra mange. Det er et nyt og positivt signal fra DISK

c.      Beslutning om vi skal have DISK caps og i givet flad hvor mange tages op på næste BM

d.     FK undersøger i samråd med Laila Jensen mulighed for en mere fleksibel broderi ordning på tøj.

e.      I erkendelse af DISK manglende indsats omkring den fælles årbog, blev det aftalt at vise DISK taknemmelig til Poul Ågård.  BK               håndterer dette.

f.      Mail vedr. et nyt medlem skal sendes til Gunnar Jensen. Gunnar vil sætte de nødvendige ting i gang.

g.     FK vil gerne have lave en professionel video af den irske Setter. En sådan video er meget dyr. FK vender til med et overslag på næste           BM.

h.     DISK Indstiller Christina Bak til eksteriør dommer uddannelse. BK vil kontakte Christina

i.      FK skaffer SAU beviser

j.      PP fortsætter med håndtering af Pokaler og Amerikansk lotteri – GJ assisterer

k.     Næste BM er d. 2. juli 2017 hos Gunnar i Skanderborg

 

 

 

BM startede kl. 9.00 og sluttede kl. 18.10 

Referent

Frank Krøyer

 

Brian Hinge Krog                 Frank Krøyer                        Gunnar Jensen

Formand

 

Jan Lorentsen                       Per Pedersen  


Referat af DISKs ordinære generalforsamling på Bygholm Landbrugsskole fredag d. 31 marts 2017.

Til stede: 35 medlemmer

Formanden byder velkommen til generalforsamlingen, der afholdes i forbindelse med Dansk Irsk Setter Klubs Hovedprøve ved Horsens 2017.

1.       Bestyrelsen foreslår Anders Christensen som dirigent. Anders Christensen accepterer, og konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indvarslet.

2.       Referent: Sarah Cecilie Jensen

3.       2 medlemmer til underskrivelse af protokollen: Ulrik Kjærsgaard og Søren Sus Andersen

4.       Stemmetællere: Ole Schmidt og Flemming Jensen

5.       Formandens Beretning: Erik Rimmen beretter at jubilæumsåret 2016 har været et af de største år i DISKs historie, hvor der i forbindelse med hovedprøven var over 300 starter. Prøven havde den største ungdomsklasse i klubbens historie, og ligeledes var deltagelsen på udstillingen i Vissenbjerg rekord høj. Alle arrangementer i forbindelse med klubbens 100 års jubilæum levede op til forventningerne.
Samarbejdet med de andre engelske klubber har været styrket i 2016, bl.a. med fælles klubweekend og fælles apporteringsprøver. Dette har der været rigtig gode tilbagemeldinger på.
Hvalpetilgangen er steget med 13 fra 2015 til 2016. Der har gennem året været en lang række flotte præstationer for de irske settere, og for første gang i historien har en irsk setter vundet Danmarksmesterskabet. DISK er desuden meget stolte over den fine bog der blev udgivet i forbindelse med jubilæet.
100 året vil blive husket som et af de største år for DISK, og den Irske Setter er nu med på toppen.
Formandens beretning er enstemmigt godkendt.

6.       Regnskabet og beretningen for jubilæumsfonden:
Året har budt på flere store arrangementer i forbindelse med jubilæet, og derfor har både indtægter og udgifter i 2016 været større end i 2015, og klubbens aktiver er derfor også faldet en del.
Regnskabet er enstemmigt godkendt.

7.       Behandling af indkomne forslag:

-          Flemming Vilslev foreslår at gravering af pokaler afskaffes, og der i stedet indføres en medfølgende bog.
Forslaget forkastes enstemmigt, og der arbejdes i stedet mod en elektronisk bog.

-          Flemming Vilslev foreslår at forrige referat læses op på generalforsamlingen inden formandens beretning og offentliggøres senest 3 uger efter generalforsamlingen.
Forslaget forkastes enstemmigt.

-          Flemming Vilslev foreslår at regnskabet offentliggøres i fuld ordlyd på hjemmesiden senest 3 uger efter generalforsamlingen.

Forslaget forkastes med 1 stemme for og resten imod.

-          Søren Sus Andersen og Gunnar Jensen foreslår at klubben sørger for at der ved alle vinderklasser og kvalitetsklasser med matchning uddeles ærespræmier.

Forslaget vedtages med 1 stemme imod og resten for.

-          Bestyrelsen foreslår at den trykte årbog med referater afskaffes.

Forslaget vedtages med 2 stemmer imod og resten for.

8.       Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleant:

Brian Krog enstemmigt valgt til ny formand for klubben.
Frank Krøyer og Gunnar Jensen enstemmigt valgt ind i bestyrelsen.

Jan Lorentzen enstemmigt genvalgt til bestyrelsen.

Sarah Cecilie Jensen enstemmigt valgt som suppleant.

9.       Valg af revisor og revisorsuppleant:

Jørgen Jensen enstemmigt genvalgt som revisor.
Erling Juul enstemmigt valgt som revisorsuppleant.

10.    Eventuelt:

-          Der er kommet en ændring i Tildes mindelegat fra d.d. da Derbyet er blevet en forårsprøve, og prøveforløbet derved er ændret.
1., 2., og 3. Vinder forsætter som hidtil, mens 4., 5., og 6. Vinder udgår.
Legatet kan ændres hvis der sker store forandringer med afholdelse af fremtidige Derby.

-          Kirstinekjær´s D. Eddie er trukket ud af avlen grundet en potentiel arvelig hjertesygdom.

-          DKK har lavet en ændring der gør det er blevet billigere at blive eksteriørsommer. Gunnar Jensen er blevet spurgt om han vil indgå i eksteriørudvalget, og kommer således til at have indflydelse på dommeruddannelsen. Gunnar har takket ja og håber på opbakning fra hele gruppe 7.

-          Søren Sus Andersen ønsker at bestyrelsen tager initiativ til nye dommeremner.

 

Sarah Cecilie Jensen
Referent


Formandens Beretning på Generalforsamlingen d. 31. Marts 2017

Dansk Irsk setter klubs bestyrelsesberetning for 2016

Bestyrelsesarbejdet i 2016:
I starten af året handlede bestyrelsesarbejdet naturligvis mest om forberedelse af de forestående jubilæumsarrangementer, senere blev arbejdet mere præget af klubbens fremtidige dispositioner, forslag fra generalforsamlingen, generationsskifte i bestyrelsen, evaluering af jubilæumsarrangementer, m.m.

Vi har deltaget i møder med DKK og Fjd. Møderne i Fjd. som i 2016 har været meget fremadrettede tegner til at det gode samarbejde mellem klubberne, er genetableret.

I klubregi er følgende arrangementer afviklet:

Træningsture i Vendsyssel, ved Fredericia og som altid en fantastisk weekend på kongens hus hede.
Knuds agerhønetælling ved Bredsten er vel også en slags træningstur.

Apporterings træning og prøver på Sjælland og Fyn, i samarbejde med andre engelske klubber.
                                     Apporteringsprøve i Vendsyssel blev afholdt sammen med Pointerklubben.

Familieweekend ved Vejen i samarbejde med Dansk Gordon setter klub. En succes som føles op i 2017

DISK har oprettet den ønskede profil på Facebook, som kører med forskellige opslag, indlæg og gode billeder, dertil selvfølgelig sobre kommentarer.

Tre arrangementer var særligt med til at markere Dansk Irsk setter klubs 100 års jubilæum:

Jubilæums-hovedprøve på Tuse næs En helt enestående prøve. Der var kvalitetsprøver i ungdoms- og åben klasse, International åben vinderklasse, Irsk setter klubbens egen vinderklasse, Landskamp mellem seks nationer, åben udstilling for Engelske racer og den største ungdoms konkurenceklasse i klubbens 100 års historie med deltagelse af 17 unghunde. Derudover afholdte den Hollandske Irsk setter klub en vinderklasse som også var åben for andre landes Irske settere. I alt var der ved arrangementet over 300 startende hunde. Det største arrangement nogen sinde i klubbens 100 årige historie.

Fjd. udstilling, der var 17 hunde tilmeldt denne udstilling. Her bød Dansk Irsk setter klub deltagerne fra de øvrige engelske klubber på rundstykker, kaffe og en bjesk. Det store telt, som var lejet til anledningen var fyldt med gratulerende gæster. Vi skylder en stor tak til Gunnars hjælpere, de fynske medlemmers hustruer, tusinde tak for kaffe.

Efterårsvinderklassen på Gl Toftegaard var lagt i Ulriks kyndige hænder, og hvis nogen forstår at kræse om deltagerne så er det Ulrik Morgenkaffe, grillpølser til middag og festmiddag lørdag aften. Om fredagen afholdtes racedyst ved en inviteret brugsklasse. Her kunne hver Engelsk klub stille med tre deltagere, Pointerne gik af med sejren. Lørdagen startede med DISK egen efterårsvinderklasse, herefter udstilling for Irske settere og dagen sluttede med festmiddag på Gl. Toftegaard. Alt i alt en dejlig dag vi længe vil huske.

Disse tre fine arrangementer var en flot markering af Dansk Irsk setter klubs 100 års jubilæum.

Der skal lyde en stor tak til jer medlemmer som tager ansvar i forbindelse med klubbens aktiviteter, jeres indsats giver klubbens medlemmer mulighed for nogle fantastiske oplevelser. De tre sidst nævnte arrangementer krævede denne gang en særlig indsats. Alle Jubilæumsarrangementerne levede i den grad op til vore forventninger ikke bare arrangørerne havde gjort sig særlig umage med at stable unikke arrangementer på benene, men også deltagere støttede talstærkt op, med veltrænede hunde sat op til netop denne prøve.
Dansk Irsk setter klubs 100 års jubilæums år vil blive husket som det største år for den Irske setter i klubbens historie, hvis årets præstationer nogen sinde bliver overgået, vil det kun glæde os alle.
jeg vil senere nævne en række af årets flotte præstationer.
I forbindelse med jubilæet udgav Dansk Irsk setter klub den flotte 100 års jubilæumsbog, vel den flotteste bog om en stående hunderace i Danmark indtil dato. End nu engang Tusinde tak til redaktionsgruppen: Erik Petersen og Palle Krag for jeres store arbejde med bogen. Samtidig vil jeg takke jubilæumsfonden for den betydelige donation som muliggjorde at bogen blev trykt og kunne foræres som jubilæumsgave til alle klubbens medlemmer.

En særlig tak skal lyde til:
Jubilæumsudvalget, Jørgen Jensen, Erling Juul og Jan Lorentsen
Frank Krøyer for arbejdet med en ny hjemmeside.
Birgit Jensen og Gunnar Jensen der sammen med Per har opdateret vores pokalsamling.
Gunnar Jensen som deltager i møder med DKK og sidder i Fjd. udstillingskomiteen.
Palle Krag redaktør for klubbens sider i ”Jagthunden”.
Erik Petersen klubbens webmarster.

Status:

Dansk Irsk setter klubs medlemstal ser ud til at have stabiliseret sig på godt 100 medlemmer, på tiden 123. Vi er en lille klub, som nok i fremtiden må søge samarbejdet med de andre engelske klubber udvidet. Vi ser ikke nogen farer, men muligheder, forbundet ved øget samarbejde med de andre klubber. Irsk setteren vil altid bestå som sin egen race. Et øget samarbejde vil givet frigøre nogle aktive medlemmer til flere medlemsaktiviteter spredt over landet, i samarbejde med de øvrige klubber.

Hvalpetilgangen har i 2016 været på 56 stk. registreret i DKK, 13 flere en sidste år, stadig et lavt tal.  Det forlyder at flere opdrættere planlægger hvalpe. Det håber vi sandelig at de vil realisere. Med de resultater som Irske settere har vist i 2016 må flere hundesportsfolk og jægere have fået øjnene op for hvor fantastisk en Irsk setter er til markprøve og jagt.

 Her følger et udpluk af de flotte præstationer opnået af Irske settere i 2016:

29 vinderklasseplaceringer og 7 x 1.pr. brugsklasse.

Danmarksmesterskab 2016: Her blev 3 Irske settere placeret: Vilslevs Kari 6. vinder, Kirstinekjaers Eddie 5. vinder og det helt store gennembrud for første gang i dansk Irsk setter klubs 100 års historie blev en Irsk setter Danmarksmester: Red Garlic Red Pepper ved Brian Hinge Krog.

Til verdensmesterskaberne for stående jagthunde havde Kirstinekjaers Eddie ved Gunnar Jensen kvalificeret sig som reserver.

Til verdensmesterskab i Sankt Hubertus havde ………….. ved Jan Lorentsen ligeledes kvalificeret sig som reserve.

3 vinderen på Svensk Derby blev Settermosen's Charites v/ Frank Krøyer

Følgende hunde opnåede championater i 2016:

Dansk brugschampion: Krageredens Maggi ved Christine Bak.

Dansk Jagtchampion: Red Garlic Red Pepper ved Brian Hinge Krog.

Dansk Udstillings champion: Bjerkaasens`s Bs-Siff ved Heidi Nørregaard Jensen.

Tillykke til alle præmierede og placerede hunde og deres ejere.

Fremtid: Dansk Irsk setter klub får i 2017 ny formand og to nye bestyrelsesmedlemmer, nye vinde vil blæse i bestyrelsesarbejdet, må dette give energi og frisk mod til alle i klubben. Vore hunde er nu på toppen og kan måle sig med de bedste fra andre Engelske racer. Arbejdet fremover må sigte på at vi holder os deroppe og at den Irske setter forbliver en attraktiv stående fuglehund både til jagt og prøver.

Med håb om at vi alle sammen vil arbejde for bevarelsen og udvikling af Irsk setteren som en smuk, jagt/prøve og familiehund, ønsker bestyrelsen jer alle et godt Jagthundeår 2017.

                                                                                                                  Erik Rimmen formand DISK

 


 

Referat af bestyrelsesmøde den 20. november 2016 afholdt i Lønstrup

Deltager: Erik Rimmen, Brian Hinge Krog, Erling Juul,  Jan Lorentsen, Per Pedersen.

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af mødereferat fra bestyrelsesmødet den 22. maj 2016

2. Opfølgning på de stillede forslag fra generalforsamlingen 2016

3. Fastsættelse og annoncering af generalforsamlingen 2017

4. Regnskab fra hovedprøven 2016

5. Status på efterårets VK.

6. Personer som den siddende bestyrelse kan pege på til nye bestyrelsesposter til generalforsamlingen

7. Udkast til ny hjemmeside

8. Derby

9.  Bestilling af glas (Hvad logo skal bruges fremover)

10. Ærespræmier til hvad og hvor.

11. FJD mødet den 22. november

12. Eventuelt.

Mødet:

Formanden Erik Rimmen bød velkommen til Lønstrup, håbede at vi ville få et godt og konstruktivt møde.

Ad. 1 Referatet godkendt og underskrevet.

Ad. 2 Forslagene blev gennemgået og diskuteret. Specielt forslaget om optælling af point til årets unghund, blev gennemgået. Med følgende vedtagelse. Point opnået af unghund indtil 24 måneder, på markprøve ved deltagelse i alle klasser tæller med til årets unghund, unghunden skal være udstillingspræmieret. Det skal undersøges om der er et medlem af Dansk Irsksetter Klub der vil uddannes som udstillingsdommer. Klubben betaler de derved værende omkostninger. Det vedtagne forslag ang. CLAD og PRA, er sendt til DKK. Mangler svar derfra, Brian følger op på sagen

Ad 3. Indkaldelsen bliver sendt til Palle inde deadline den 5. december og hjemmesiden snarest. Enighed om at så hurtigt som muligt at annoncere kommende begivenheder på hjemmesiden, såsom hovedprøver VK med mere, Brian følger op på dette. Ad. 4. Det forlagte regnskab blev godkendt udviste et overskud på 14.320,50 kr. Ros til prøveleder Erling og Jan, samt personalet på EUC. specielt Bo for hans store indsats med værelser og forplejning.

Ad 5. Det fremsendte regnskab fra Ulrik blev godkendt udviste et overskud på 733,00 kr. Ros til Ulrik for et flot og godt arrangement.

Ad. 6 Erik mente ikke, der var noget i gang blandt medlemmerne omkring nyt emne til formandsposten, samt bestyrelse medlemmer. Der var en livlig dialog om eventuelle emner til disse poster, dette mundede ud i at der blev enighed om at pege på Brian som kommende formand og som bestyrelses medlemmer pege på Lila Mortensen for en to årig periode, og for en et årig periode peges på Frank Krøyer. Jan Lorentsen modtager genvalg.

Ad 7. Frank Krøyer havde fremsendt et nyt udkast til ny hjemmeside, dette udkast blev diskuteret meget indgående, der er mange gode og nye tiltag i denne side. Brian opfordrede til at vi alle skulle komme med input og fremsende til Frank, jo flere jo bedre. Enighed om at det var noget der skulle arbejdes videre med, og at vi meget gerne skulle have den klar, så den kunne præsenteres på den kommende generalforsamling. Brian kontakter Erik Petersen for at spørge om han vil forsætte som Web ansvarlig. Ad 8. Jan meddelte fra mødet at det var blevet vedtaget at hæve medlemskontingentet med 1000,00 kr. til 2000,00 kr. årligt, som også var sendt ud til kassererne, Erling oplyste vi havde betalt.

Ad. 9. Enighed om at vi forsætter med 100 års logoet på de kommende præmieglas.

Ad. 10 Enighed om at der ikke er glas til udlevering som ærespræmier i forbindelse med diverse eksterne VK. Ærespræmier til DM. erholdes af jubilæumsfonden, og indkøbes af dennes kasserer, som sørger for fremsendelsen til denne begivenhed.

Ad. 11 Dagsordene til det kommende FJD møde den 22/11 blev gennemgået. der var blandt andet kommentar til forslaget om en ny 36 måneder's regel for unghunde. Stemningen var blandet, men størst stemningfor at denne regel ville give en masse rod i systemerne, så det var ikke noget der kunne anbefales. Den omtalte 9 måneders regel var heller ikke noget der kunne anbefales. Ang. forslaget om betaling af et fast beløb for terræner var der enighed om at dette kunne anbefales, men ikke som et beløb til at komme i lommen, men til fremme af udsætning af familieflokke eller anden terrænpleje. Erik tager til omtalte møde og varetager DISK, s interesser.

Ad 12. Eventuelt Erik oplyste at vi havde fået ny årbogs redaktør og det er Laila Mortensen, hun har kontakt med redaktøren af årbogen Poul Å. Sørensen Hovedprøven 2018 afholdes i Nordjylland, med Ulrik Kjærsgaard som prøveleder, han kommer med en udmelding når alt er på plads.

Brian gav en beretning fra den fælles familie weekend. Det havde været en rigtig god weekend, med en masse hygge god mad og hundesnak. Specielt arrangementet søndag, ro i op flugt og skud havde været rigtigt godt, som sidegevinst var sekundering kommet med i øvelsen. Der arbejdes på at lave et lignende arrangement til næste år, ved Nr. Løgum Kloster. Jan oplyste at der arbejdes på at lave fællesvintermøde den 19. februar på Sjælland Arrangør ES, IS og GS klubberne

 

IS klubberne. Mødet sluttede kl. 16.00

 

Referent

Erling Juul

 

Erik Rimmen

Brian Hinge Krog

Erling Juul

Formand

Jan Lorentsen

Per Pedersen