§ 1. Navn og hjemsted

Klubbens navn er Dansk Irsksetter-Klub er stiftet den 25. november 1916
Stk. 2. Klubbens hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse.
Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub.

 

§ 2. Organisation

Klubben er opbygget med:
A Generalforsamling
B Bestyrelse
C Medlemmer

 

§ 3. Klubbens formål

Dansk Irsksetter-Klub har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKKs formål og internationale forpligtelser at arbejde for at fremme kendskabet til den irske setter og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare racens standard, sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber som jagthund.
1. Rådgivning og vejledning af klubbens medlemmer i pleje, dressur og aktivering af deres hunde.
2. Afholdelse af årlige mark og apporteringsprøver, samt opfordre klubbens medlemmer til i størst mulig udstrækning at deltage i disse.
3. Opfordring til klubbens medlemmer i størst mulig udstrækning at udstille deres hunde på de af FJD, DKK og DISK arrangerede udstillinger.
4. Anvisning og om muligt at anskaffe passende avlshunde og give klubbens medlemmer råd vedrørende opdræt og andet til fremme af klubbens formål.
5. Udsætning af specialpræmier for den irske setter ved mark og apporteringsprøver samt udstillinger.

 

§ 4. Avlsarbejde

Dansk Irsksetter-Klub er DKKs sagkundskab inden for avlsarbejdet vedrørende den irske setter.
Stk. 2. Klubbens grundlag for avlsarbejde og restriktioner er den af FCI anerkendte standard for den irske setter.
Stk. 3. Klubben er berettiget til at fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med klubbens race(r).
Stk. 4. Avlsforbud og restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner kræver dog godkendelse fra DKKs sundhedsudvalg, inden iværksættelse.

 

§ 5. Medlemskab

Som medlem kan optages enhver der opfylder betingelserne for optagelse i DKK.
Æresmedlemmer, der udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen, er kontingent frie.
Stk. 2. DKKs formand og administrerende direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog uden stemmeret. De kan på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer lade sig repræsentere ved stedfortræder fra DKKs bestyrelse.
Stk. 3. Stemmeberettigede og valgbare i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der i mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance.
Stk. 4. Medlemskab ophører ved udmeldelse, der kan ske med 1 måneds varsel til den 31. oktober. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til klubbens kasserer vedlagt eventuelt skyldigt kontingent.
Stk. 5. Er kontingent ikke indbetalt senest 31. oktober, slettes vedkommende uden varsel som medlem. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til betaling af evt. indmeldelsesgebyr, stemmeret og valgbarhed.

 

§ 6. Kontingent

Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent samt evt. indmeldelsesgebyr.
Stk. 2. Kontingentet betales forud for et år ad gangen og opkræves senest i slutningen af oktober måned hvert år. Kontingentet skal være indbetalt senest 31. oktober for at give stemmeret til den ordinære generalforsamling.
Stk. 3. For hvert ekstra familiemedlem med samme bopæl betales halvt kontingent. Ved indmeldelse i klubben efter 1. juli betales halvt kontingent første år. Dette gælder dog ikke familiemedlemmer.
Stk. 4. Medlemmer af klubben kan ved salg af hvalpe indmelde hvalpekøberen i klubben for halvt kontingent, dog kun et medlem pr. solgt hvalp. Som hvalpe betegnes hunde, der ikke har nået juniorklassealderen (10 måneder).
Stk. 5. Indbetalt kontingent kan ikke tilbagebetales.

 

§ 7. Bestyrelsens sammensætning

Klubben ledes af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlem af DKK.
Stk. 2. Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer, jf. § 5.
Stk. 3. der er fyldt 18 år.

 

§ 8. Valg til bestyrelsen

Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter og revisor for 1. år ad gangen.
Stk. 2. Formanden vælges særskilt på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. På den ordinære generalforsamling vælges 4 bestyrelsesmedlemmer ligeledes for 2. år dog således, at der i lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer, og i ulige år afgår formanden samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.
Såfremt der ikke fra en eller flere af landsdelene bringes kandidater i forslag, vælges bestyrelsesmedlemmer bland de foreslåede kandidater.
Stk. 4. Hvert år væges der 1 suppleant til bestyrelsen, 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.
Stk. 5. Valget afgøres ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning vedrørende de pågældende blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen. I tilfældet af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning.
Stk. 6. Ved indkaldelse af en suppleant indtræder denne i det afgåede bestyrelsesmedlems valgturnus.
Stk. 7. Forslag til kandidater, til bestyrelsen skal skriftligt være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslag skal være stillet af mindst 3 medlemmer, hvis navne kan offentliggøres.

 

§ 9. Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Omkonstituering kan finde sted. Bestyrelsen deler i øvrigt arbejdet mellem sig.
Stk. 2. Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.
Stk. 3. Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen.
Stk. 4. Beslutninger i bestyrelsen foretages ved almindelig stemmeflerhed.
Stk. 5. Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf denne ene skal være formand eller næstformand.
Stk. 6. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte som det af formanden eller bestyrelse skønnes Nødvendigt.
Stk. 7. Sekretæren fører en forhandlingsprotokol over bestyrelsens arbejde og protokollen underskrives af de i bestyrelsesmødet deltagende medlemmer. Protokollen er offentlig og skal være tilgængelig på generalforsamlingen.
Stk. 8. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg bestående af et hensigtsmæssigt antal af klubbens medlemmer til behandling af ethvert anliggende inden for arbejdsområdet.
Stk. 9. Bestyrelseshverv er ulønnet, men bestyrelsen kan efter generalforsamlingens godkendelse få refunderet udgifter, der udelukkende er afholdt i klubbens tjeneste.
Stk. 10. Suppleanter holdes af bestyrelsen løbende orienteret om bestyrelsens arbejde.
Stk. 11. Klubbens repræsentanter i FJD og DKKs repræsentantskab eller anden tilsluttet organisation eller udvalg udpeges af bestyrelsen.

 

§ 10. Regnskab

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Kassereren fører regnskab over klubbens indtægter og udgifter. Denne fører ligeledes status over klubbens aktiver og passiver. Kassereren sørger for opkrævning af kontingent og at klubbens midler anbringes i et af bestyrelsen godkendt pengeinstitut.
Stk. 3. Regnskabet, der opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, forlægges revisoren senest 15. februar.
Stk. 4. Revideret regnskab forelægges hvert år på klubbens ordinære generalforsamling til godkendelse. Regnskabet skal offentliggøres.

 

§ 11. Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år skiftevis i Jylland, på Sjælland og på Fyn i forbindelse med Dansk Irsksetter-Klubs forårsmarkprøve eller i forbindelse med FJDs udstilling.
Stk. 2. Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder med mindst 6 ugers varsel ved avertering i ”Jagthunden”, klubbens hjemmeside eller ved indkaldelse pr. brev.
Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted. Dagsorden samt oplysning om hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet under generalforsamlingen, skal være klubbens formand i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

 

§ 12. Dagsorden

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1.       Valg af dirigent

2.       Valg af referent

3.       Valg af 2 medlemmer til at underskrive protokollen

4.       Valg af 2 stemmetællere

5.       Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse

6.       Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

7.       Behandling af indkomne forslag

8.       Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleant

9.       Valg af revisor og revisorsuppleant

10.   Eventuelt

Stk. 2. Dagsordenen kan udvides, såfremt bestyrelsen har særlige spørgsmål, der ønskes behandlet særskilt.

 

§ 13. Afstemning på generalforsamlingen

Vedtagelse på generalforsamling sker ved simpelt stemmeflertal, cf. §§ 16-17.
Skriftlig afstemning kan finde sted, når et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.
Stk. 2. Der kan ikke stemmes med skriftlig fuldmagt.

 

§ 14. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom overfor bestyrelsen med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodning, med mindst 3 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter udsendelse af indkaldelsen.
Stk. 3. De kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsordenen indeholdt.
Stk. 4. Vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling sker som anført i § 13.

 

§ 15. Disciplinærsager

Disciplinærsager som ikke kan ordnes i mindelighed mellem klubbens bestyrelse og de implicerede parter, fremsendes af bestyrelsen til DKKs disciplinærnævn, og kan ikke indbringes for generalforsamlingen.
Stk. 2. Kun sådanne sager, der ifølge DKKs love kan medføre disciplinære foranstaltninger kan oversendes til DKKs disciplinærnævn.
Stk. 3. Disciplinærsager, vedrørende prøver henhørende under DJU, kan ikke forelægges – ej heller ankes til DKKs disciplinærnævn, men skal henvises til Dansk Jagthundeudvalg.

 

§ 16. Ændringsforslag

Forslag til ændring af eller tillæg til disse love kan kun behandles på ordinær generalforsamling og har først gyldighed efter vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger indkaldt i henhold til § 11. Lovændringer kan kun vedtages med en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterende medlemmer. Lovændringer træder i kraft når de er godkendt af DKK.

 

§ 17. Opløsning af klubben

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun vedtages på generalforsamling. For vedtagelse kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstemning med samme majoritet.
St. 2. Vedtages klubbens opløsning skal klubbens formue tilfalde Fællesrepræsentationen eller anvendes til gavn for hundesagen i henhold til formålsparagraffen.

 

§ 18. Medlemsblad

Dansk Irsksetter-Klub er tilsluttet FJD, og medlemsbladet ”jagthunden” tilsendes klubbens medlemmer vederlagsfrit.
Stk. 2. Meddelelser givet i bladet under klubbens bomærke anses for at være lovformeligt til medlemmernes kundskab.

 

§ 19.

Ovenstående love er vedtaget på generalforsamling den 31. marts 1995.
Rettelser i § 7 - § 8 - § 11. Er vedtaget på Klubbens generalforsamlinger 2012 og 2013.
Godkendt af Dansk Kennel Klub den 12. september 2013.